(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có công văn gửi các bộ, ngành trung ương, địa phương về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả trái phiếu chính phủ) hàng tháng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp số liệu giải ngân vốn đầu tư công và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp số liệu giải ngân vốn đầu tư công và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Ảnh: Lê Tiên

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết phiên họp thường kỳ các tháng đầu năm 2018, Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công… Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện báo cáo số liệu thực hiện và giải ngân trên hệ thống thông tin về đầu tư công (http://dautucong.mpi.gov.vn).

Cụ thể, báo cáo theo từng dự án với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ (TPCP), thời gian báo cáo trước ngày 22 hàng tháng, trong đó phải nêu số liệu thực hiện và giải ngân của dự án đến ngày 20 hàng tháng.

Báo cáo tổng hợp số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN trước ngày 25 hàng tháng. Trong đó nêu rõ số liệu tổng hợp thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) của bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 20 hàng tháng và số lũy kế từ đầu năm đến ngày 20 của tháng báo cáo theo từng nguồn vốn. Đồng thời, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN bao gồm cả TPCP, phân tích các kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, khó khăn, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp.

Bộ KH&ĐT sẽ tổng hợp số liệu theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương đã được cập nhật và gửi trên Hệ thống; công khai tình hình báo cáo cũng như tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN của từng bộ, ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.