Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá thiết bị, các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị và gói thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế thuộc Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tại tỉnh Bình Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: Số 04 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Trần Thanh Mẫn - Chức vụ: Chuyên viên phòng ĐHDA1.

- Số điện thoại: 0949.976.716

- Địa chỉ email: mantt@bqldadtxd.binhthuan.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận qua email: mantt@bqldadtxd.binhthuan.gov.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 10h00 ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 28 tháng 6 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Đối với gói thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế.

- Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (Đính kèm danh mục thiết bị) tại đây.

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam; thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (bao gồm đơn giá cung cấp, lắp đặt, vận chuyển đến chân công trình, thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn vận hành).

- Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Ghi chú: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá, các tài liệu liên quan phải có đóng dấu xác nhận của hãng sản xuất, nhà cung cấp, đồng thời gửi kèm file mềm các tài liệu chào giá, cấu hình, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế.

2. Đối với gói thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị :

- Chi phí tư vấn thẩm giá trang thiết bị y tế nêu trên.

- Thời gian thực hiện thẩm định giá.

- Gửi kèm hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thẩm giá.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Thuận trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được hồ sơ báo giá của các đơn vị.

Đính kèm mẫu báo giá tại đây.

Tải công văn số 1211/BQLDA-DDHDA1 ngày 14/6/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Thuận về việc thông báo yêu cầu báo giá tại đây.

Chuyên đề