(BĐT) - Ngày 25/5, Công ty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã chứng khoán: TTP) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, thời gian thanh toán vào ngày 25/6. Như vậy, với hơn 13,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 20,2 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2020, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.780,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 145,2 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.516,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 572,9 tỷ đồng. EPS đạt 10.739 đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh đạt 2.440 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 289 tỷ đồng, chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%.