(BĐT) - Ngày 28/1 tới, Công ty CP Thủy điện Định Bình (TDB - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 5/2/2021.

Trước đó, tháng 8/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2020 qua 2 đợt là 32%.

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính năm 2020 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 52,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,55% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 27,71 tỷ đồng, giảm 2,53%.

Năm 2020, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 53,18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26,21 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 32% bằng tiền.

Như vậy, kết thúc năm 2020, Công ty hoàn thành 98,72% mục tiêu doanh thu và vượt 5,72% mục tiêu lợi nhuận.