Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý ngoại hối

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo cơ quan ban hành, Thông tư số 05/2017/TT-NHNN sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2016/TT-NHNN với việc bổ sung đối tượng ngân hàng thương mại (NHTM) có vốn nhà nước vào phạm vi điều chỉnh; bổ sung quy định về thành phần hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài của các NHTM nhà nước và NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; bổ sung phân nhóm NHTM có vốn nhà nước vào mã ký hiệu báo cáo vay, trả nợ nước ngoài.

Cùng với đó, Thông tư số 05/2017/TT-NHNN bãi bỏ Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23/8/2011 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các NHTM là doanh nghiệp nhà nước; bổ sung đối tượng NHTM là doanh nghiệp nhà nước vào phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 12/2014/TT-NHNN.

Thông tư số 05/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Chuyên đề