Sợi Thế Kỷ chi hơn trăm tỷ trả cổ tức 2019

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 17/7 tới, Công ty CP Sợi Thế Kỷ sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%.

Như vậy, với hơn 68 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 102 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Thời gian thanh toán 31/7/2020.

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.229 tỷ đồng, giảm 7,4%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 20,3% lên 214,4 tỷ đồng - con số lợi nhuận năm lớn nhất từ trước tới nay của Công ty. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 3.163 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 339,5 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 22/6 vừa qua, HĐQT Công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu hơn 1.789 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 130 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 39% so với thực hiện năm 2019.

Chuyên đề