Phó thủ tướng yêu cầu hoàn trả vốn đầu tư trung hạn ứng trước

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng vốn ứng trước từ nguồn nào thì phải hoàn trả về nguồn đó để phân biệt nguồn "đầu vào" và tính toán tỷ lệ thu hồi vốn.

Quan điểm này được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu tại buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan về tình hình ứng trước vốn đầu tư đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi, diễn ra ngày 15/8 tại trụ sở Chính phủ.

Theo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Thủ tướng, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 các bộ, ngành Trung ương và địa phương có số vốn ứng trước không lớn phải tự bố trí đủ vốn trong từng ngành, chương trình để thu hồi các khoản ứng trước. Bộ, ngành, địa phương nào có số vốn ứng trước lớn phải bố trí vốn để thanh toán khoảng 50% số vốn ứng trước.

Theo Phó thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương hoàn trả đúng địa chỉ, thời hạn vốn ứng trước đầu tư trung hạn. Ảnh: VGP

Thống kê của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã có 15/19 bộ, ngành Trung ương đã thực hiện quy định trên để hoàn trả hết 100% số vốn ứng trước. Nhưng mới có 4/61 địa phương thực hiện được quy định này.

Cho ý kiến vào việc thực hiện hoàn trả vốn đầu tư ứng trước, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần phải thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Thủ tướng.

"Ứng trước từ nguồn nào thì phải hoàn trả từ nguồn đó để phân biệt nguồn vốn nào từ kế hoạch ngân sách trung hạn, nguồn ứng vốn nào từ các nguồn hợp pháp khác, trên cơ sở đó để tính toán tỷ lệ thu hồi vốn ứng trước", Phó thủ tướng dứt khoát.

Lãnh đạo Chính phủ đồng tình phương án: các khoản ứng trước từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hoặc thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016- 2020 cho các công trình, dự án phòng chống thiên tai thì giao cho địa phương bố trí nguồn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả cho ngân sách Trung ương.

Liên quan tới khả năng hoàn trả vốn ứng của các bộ, ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiến hành thống kê tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ông cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Văn phòng Chính phủ rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để Chính phủ thảo luận, trình Trung ương cho ý kiến trong thời gian tới.

Chuyên đề