(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố toàn văn Dự thảo “Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số” để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. Thông tư này nhằm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê kinh tế số nhằm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Theo cơ quan soạn thảo, Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình phát triển và tác động của kinh tế số đối với nền kinh tế quốc dân. Kinh tế số là toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số, sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới.

Dự thảo thông tư này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê kinh tế số.

Theo Dự thảo Thông tư, Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số; Nội dung chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

Cụ thể, Dự thảo Danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số gồm: Quy mô kinh tế số (10 nội dung); Hạ tầng số (6 nội dung); Mức độ phổ cập phương tiện số (20 nội dung); Mức độ phổ cập dịch vụ trực tuyến (15 nội dung); Kỹ năng số và nguồn nhân lực kỹ thuật số (3 nội dung).

Về tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê kinh tế số được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tích hợp, lưu trữ, khai thác số liệu thống kê kinh tế số; hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số. Ngoài ra, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê theo quy định của Thông tư để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số, thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp, biên soạn. Các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số khi có yêu cầu, chủ trương từ các cơ quan quản lý của Đảng, Chính phủ.

Được biết, ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số.