(BĐT) - Đây là một trong những nội dung được nêu tại Dự thảo (lần 3) Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) công bố lấy ý kiến.
Khi lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, nếu chỉ có chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thì chuyển sang thủ tục chấp thuận đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Khi lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, nếu chỉ có chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thì chuyển sang thủ tục chấp thuận đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Thực tế thời gian vừa qua, khi thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP, nhiều dự án sau khi công bố danh mục dự án, đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thì chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng, chuyển sang thủ tục chấp thuận đầu tư. Theo một số nhà đầu tư, có địa phương vẫn tính giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) đối với các dự án này.

Theo Dự thảo, trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Không phải xác định giá trị m3 trong trường hợp này.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được Bộ KH&ĐT xây dựng để hướng dẫn các quy định về lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP, Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Nghị định 35/2021/NĐ-CP. Dự thảo lần 1 được công bố lấy ý kiến từ ngày 2/4/2021, lần 2 vào ngày 8/9/2021. Để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, Bộ KH&ĐT đã tiếp tục lấy ý kiến lần 3 đối với nội dung liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có quy định về phương pháp xác định m3.