Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

(BĐT) - Ngày mai (29/9), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

Báo cáo này tập trung vào các vấn đề như: Tổng quan về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và sức ép lên môi trường; Đánh giá tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Đánh giá về công tác quản lý môi trường giai đoạn 2011 - 2015, những cơ hội và thách thức, từ đó, định hướng công tác bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới…                

Chuyên đề