(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Theo Thông tư này, Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD về việc hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm vật liệu và xây dựng; Thông tư số 11/2007/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD về việc ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng; Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị ngành xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong 10 thông tư, trong đó có thông tư về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị...