(BĐT) - Chiều ngày 16/6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu tiên thực hiện Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Kỳ họp thứ 3 đã xem xét một khối lượng công việc lớn, đạt sự đồng thuận rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022, mà cả cho giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.
Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư là những dự án có ý nghĩa cấp bách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư là những dự án có ý nghĩa cấp bách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Kết luận của Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19 năm 2022, về các khung kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đặc biệt là khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, lần đầu tiên tại một kỳ họp Quốc hội, có 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng. Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa cấp bách, lan tỏa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương.