(BĐT) - Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Ban hành Quy chế thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Đối tượng áp dụng Quy chế là Hội đồng thi sát hạch, các ban giúp việc Hội đồng thi, thí sinh dự thi sát hạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Trong đó, Hội đồng thi sát hạch do Cục trưởng QLĐT quyết định thành lập. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện xây dựng đề thi; tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi sát hạch;...

Quy chế cũng quy định rõ các hành vi bị cấm trong kỳ thi sát hạch đối với thành viên Hội đồng và thành viên các ban giúp việc Hội đồng; thí sinh dự thi kỳ thi sát hạch. Đặc biệt, tùy theo mức độ vi phạm Quy chế, thí sinh dự thi sẽ bị xử lý kỷ luật từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi cho đến cấm tham dự các kỳ sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong thời gian 2 năm kể từ ngày vi phạm.