(BĐT) - Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ban hành thông báo về kết quả lựa chọn đối tác liên doanh liên kết cho Đề án “Sử dụng sân vận động Bà Rịa của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa vào mục đích liên doanh liên kết”.
Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết là quyền sử dụng đất của Sân vận động thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh Internet

Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết là quyền sử dụng đất của Sân vận động thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh Internet

Theo đó, Trung tâm không lựa chọn được đối tác do hồ sơ tham gia lựa chọn của các công ty chưa phù hợp với Đề án. Bên cạnh đó, thời gian liên doanh liên kết của các công ty đề xuất dài hơn so với thời gian được nêu trong Đề án.

Trung tâm đang tiến hành lập lại hồ sơ yêu cầu của Đề án làm cơ sở cho việc xét chọn lại đối tác liên doanh liên kết.

Trước đó, thông báo về việc chọn đối tác liên doanh liên kết cho Đề án đã được đăng công khai. Cụ thể, tài sản dự kiến liên doanh, liên kết là quyền sử dụng đất của Sân vận động thành phố Bà Rịa. Giá trị quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ với diện tích 29.185,5m2 là 126.743.345.000 đồng. Tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Khu nhà số 1 (gồm các khán đài và nhà làm việc) và Nhà kho có nguyên giá 20.978 triệu đồng, giá trị còn lại 11.238 triệu đồng; các tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô): nguyên giá 6.214 triệu đồng, giá trị còn lại 1.250 triệu đồng.

Phương án của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra trong trường hợp này được áp dụng theo hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể, hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới. Các bên tham gia cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết. Các tài sản này được các bên tham gia cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng.

Theo Đề án, tỷ lệ góp vốn vào liên doanh liên kết của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa là 46,86% (theo các tài sản dự kiến liên doanh, liên kết nêu trên). Đối tác liên doanh liên kết góp vốn 53,14% (gồm chi phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp Sân vận động Bà Rịa; chi phí duy tu, vận hành Sân vận động; chi phí đào tạo và phát triển đội bóng đá tuyển các lứa tuổi trong 5 năm). Thời gian liên doanh liên kết là 20 năm.

Tài sản bao gồm quyền sử dụng đất, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết thuộc về Nhà nước. Đối với các tài sản khác, sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.