(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. 

Cụ thể, Bộ KH&ĐT đề nghị trước ngày 15 của tháng cuối quý, các cơ quan phải hoàn thiện báo cáo, gửi về Bộ và Văn phòng Chính phủ.

Nội dung báo cáo gồm 3 phần: tình hình thực hiện những nhiệm vụ chung; tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đánh giá, kiến nghị, đề xuất.

Trong báo cáo tình hình thực hiện những nhiệm vụ chung, Bộ KH&ĐT yêu cầu báo cáo về việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ DN; rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của DN; xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối DN...