(BĐT) - Ngày 4/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Ưu tiên bố trí vốn cho dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn

Ưu tiên bố trí vốn cho dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Trong đó, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Cụ thể, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 theo từng nguồn vốn. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nếu có) của từng dự án. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển.

Báo cáo cần đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công, phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án. Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020, trong đó đề xuất cụ thể giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Đối với lập kế hoạch đầu tư công năm 2021, Bộ KH&ĐT nêu rõ các nguyên tắc chung khi xây dựng kế hoạch. Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, cần xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp quy định và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2021. Ưu tiên bố trí vốn cho dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương, vùng lãnh thổ. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2021…

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong kế hoạch năm 2021, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo từng nguồn vốn. Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công. Các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2021; đề xuất, kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Tại Văn bản, Bộ KH&ĐT cũng hướng dẫn chi tiết về xây dựng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021; kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức thực hiện, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi báo cáo về Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2020.