Số Thông báo: 72044021B00001.

Thông báo liên quan:

Phòng/Cơ quan độc lập: CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ.

Thành viên: CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ.

Văn phòng: USAID/VIỆT NAM.

Thông tin chung

Loại cơ hội hợp đồng: Kết hợp tóm tắt/ mời quan trâm (cập nhật).

Ngày, giờ theo: (UTC + 07:00) JAKARTA, INDONESIA.

Ngày phát hành cập nhật: 17/11/2021, 06:51 giờ chiều, WIB.

Ngày phát hành bản gốc: 17/11/2021, 06:07 giờ chiều, WIB.

Hạn chào thầu cập nhật: 11/02/2022, 04:00 giờ chiều, WIB.

Hạn chào thầu gốc: 11/02/2022, 04:00 giờ chiều, WIB.

Nguyên tắc hủy kích hoạt: 15 ngày sau hạn chào thầu.

Ngày hủy kích hoạt cập nhật: 26/02/2022.

Ngày hủy kích hoạt gốc: 26/02/2022.

Phân loại

Mã dịch vụ, sản phẩm: Y1PD - Thi công các công trình xử lý và lưu giữ chất thải.

Mã NAICS: 237990 - Thi công các công trình hạ tầng và dân dụng khác.

Địa điểm thực hiện: Việt Nam (VNM).

Mô tả

Ngày phát hành dự thảo IFB: 28/9/2021.

Ngày phát hành IFB chính thức: 17/11/2021.

Tham quan/hội nghị trực tuyến: 01/12/2021 từ 08:30 sáng đến 10:30 sáng giờ Hà Nội.

Ngày kết thúc tiếp nhận câu hỏi: 17/12/2021 lúc 04:00 chiều giờ Hà Nội.

Ngày kết thúc nhận hồ sơ dự thầu: 11/02/2022 lúc 04:00 chiều giờ Hà Nội.

Mở thầu trực tuyến: 16/02/2022 tại Văn phòng USAID/Việt Nam tại Hà Nội HOẶC địa điểm khác do USAID ấn định từ 08:30 sáng đến 10:30 sáng, giờ Hà Nội

VỀ VIỆC: Thông báo mời thầu (IFB) số 72044021B00001 xây dựng - Giai đoạn 1 về xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa của USAID

Kính gửi: Các ứng thầu tiềm năng:

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID/Việt Nam) phát hành thông báo mời thầu (IFB) cho hợp đồng thi công xây dựng - Giai đoạn 1 để khắc phục ô nhiễm Dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 của USAID. Theo quy định Mã địa lý 937, các công ty Hoa Kỳ và Việt Nam đều đủ tư cách hợp lệ để tham gia IFB này. Nguyên tắc cạnh tranh không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ. Tất cả các ứng thầu chính và phụ phải tuân thủ Mã địa lý 937 quy định, và không phải là các tổ chức nước ngoài do Chính phủ kiểm soát theo định nghĩa trong 22 CFR 228.13. Nếu trình hợp đồng phụ thuộc sở hữu nước ngoài, hồ sơ dự thầu đó sẽ được xem là không đáp ứng.

Các Ứng thầu phải đăng ký lên trang www.sam.gov (xem Mục L) và có giấy phép và chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định trong Mục C. Các Ứng thầu quan tâm phải cung cấp chứng chỉ đăng ký có hiệu lực, do các bộ liên quan cấp để đáp ứng các tiêu chí đánh giá rằng các Ứng thầu tiềm năng được quyền thực hiện công việc đã nêu trong IFB và có chứng nhận đăng ký vẫn còn hiệu lực theo yêu cầu. Thông tin do ứng thầu cung cấp sẽ được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu liên quan. Theo FAR 52.204-7 Hệ thống quản lý trao thầu, nhà thầu phải đăng ký vào SAM khi nộp hồ sơ dự thầu và sẽ duy trì đăng ký cho đến thời điểm trao hợp đồng, trong quá trình thực hiện và cho đến khi thanh quyết toán hợp đồng, kể từ thông báo mời này. Tất cả các ứng thầu phải có số DUNS và điền vào bảng đăng ký Hệ thống quản lý trao thầu (SAM) trước khi được USAID trao hợp đồng. Xin xem Mục L.2 để biết thêm thông tin.

USAID/Việt Nam áp dụng quy định Đấu thầu Liên bang (FAR) Phần 36 Quy trình thi công và tư vấn - thiết kế cho đấu thầu này. quyết định trao thầu mức giá cố định (FB) sẽ là kết quả của đợt đánh giá cuối cùng các hồ sơ dự thầu theo quy định đấu thầu Liên bang (FAR) Phần 14 và với tùy chọn theo FAR Phần 17 để cung cấp dịch vụ thi công theo mô tả trong đính kèm thông báo cho IFB này tùy thuộc vào nguồn vốn phân bổ. USAID dự kiến chỉ trao một hợp đồng duy nhất theo IFB này. Mức tổng giá thầu dự kiến cho hoạt động, như mô tả trong Mục C của IFB này, là hơn 50.000.000 USD. Hướng dẫn phúc đáp IFB này được cung cấp trong Mục L và USAID sẽ đánh giá các hồ sơ dự thầu theo Mục M. USAID sẽ trao hợp đồng theo quy định trong FAR 36, FAR 14, FAR 16.202, và FAR 17.

Những câu hỏi liên quan đến IFB này phải được gửi qua email tới người liên hệ được ghi trong Mục L chậm nhất vào ngày và giờ kết thúc tiếp nhận câu hỏi như đã nêu. Trừ khi được thông báo cụ thể bằng bản sửa đổi của IFB này, USAID sẽ không trả lời các câu hỏi được gửi đến quá hạn hoặc qua điện thoại. Các ứng thầu đề xuất không được gửi câu hỏi đến bất kỳ nhân viên nào khác của USAID. Tất cả câu hỏi đã gửi sẽ được trả lời bằng văn bản thông qua bản sửa của IFB và sẽ được đăng công khai trên www.sam.gov. Hồ sơ dự thầu sẽ được nhận theo đường trực tuyến trước ngày và giờ kết thúc nhận hồ sơ nêu trên và theo hướng dẫn trong Mục L.4 của IFB.

Buổi tham quan hiện trường và hội nghị tiền thầu sẽ được lên kế hoạch cho các ứng thầu tiềm năng và được tổ chức trực tuyến từ Việt Nam. Tuy không bắt buộc, chúng tôi hoan nghênh các ứng thầu đề xuất có mặt tại buổi tham quan và hội nghị trực tuyến này. Các ứng thầu tiềm năng muốn tham dự hội nghị trực tuyến có thể bày tỏ quan tâm và cung cấp thông tin liên hệ của mình, cùng với các câu hỏi cần được giải đáp trong hội nghị trực tuyến đến Suzanne H. Johnson qua email sjohnson@usaid.gov và Karittha Jenchiewchan qua email kjenchiewchan@usaid.gov chậm nhất vào ngày 26/11/2021 giờ địa phương Hà Nội. Thông tin chi tiết về hội nghị trực tuyến sau đó sẽ được cung cấp cho các Ứng thầu quan tâm trực tiếp qua email một ngày trước khi diễn ra hội nghị trực tuyến.

Việc phát hành IFB này trong mọi trường hợp không ràng buộc USAID nghĩa vụ trao hợp đồng, cũng không ràng buộc USAID cam kết thanh toán cho mọi chi phí phát sinh trong quá trình lập và trình đề xuất. USAID có quyền từ chối bất kỳ và tất cả các đề xuất đã nhận. Việc trao hợp đồng theo IFB này phụ thuộc vào nguồn vốn phân bổ và các phê duyệt nội bộ khác của USAID. Việc trao hợp đồng chính thức chỉ có thể thực hiện khi nguồn vốn được dành riêng, phân bổ và cam kết đầy đủ thông qua quy trình nội bộ của USAID. USAID không chịu trách nhiệm đối với các lỗi dữ liệu do quá trình truyền tải hoặc chuyển đổi.

Suzanne H. Johnson - Chuyên viên Hợp đồng - USAID/Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ Văn phòng phụ trách hợp đồng: 15/F, Tòa nhà TUNG SHING, số 2 Đường Ngô Quyền, Việt Nam.

- Người liên hệ chính: Karittha Jenchiewchan - kjenchiewchan@usaid.gov - (66 - 2) 257 3025.

- Người liên hệ thứ hai: Suzanne H. Johnson - sjohnson@usaid.gov.

Vui lòng truy cập website www.sam.gov; số thông báo (IFB) 72044021B00001 để xem và tải tất cả các đính kèm.