(BĐT) - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2019 kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018, tổng tài sản đạt 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 136.509 tỷ đồng, huy động vốn từ thị trường 1 đạt 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

VIB cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 10.900 tỷ đồng, bao gồm cả kế hoạch thưởng cổ phiếu cho cổ đông và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư. Được biết, hiện nay, VIB còn gần 10% “room” cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, VIB đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để niêm yết cổ phiếu VIB trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhằm tối ưu quyền lợi cho cổ đông và Ngân hàng.

Bên cạnh đó, VIB cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2019 - 2023) với 7 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên người nước ngoài, và 3 thành viên ban kiểm soát chuyên trách.

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2018, VIB dự kiến chi trả 5,5% cổ tức bằng tiền mặt và 18% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của VIB tăng trưởng mạnh. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 2.743 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và đạt 137% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tổng tài sản đạt gần 140 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 17%; nợ xấu duy trì ở mức 2,2%.

Tính đến tháng 7/2018, VIB trở thành một trong 5 ngân hàng đầu tiên mua lại 100% dư nợ từ VAMC.