Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của FICO

(BĐT) - Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán để làm cơ sở lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO) khi thực biện phương án cổ phần hóa vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-BXD.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Quyết định, nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quvền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 5 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Sau thời hạn 5 năm, nhà đầu tư chiến lược được phép chuyển nhượng cổ phần theo quy định - ưu tiên quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

Quyết định của Bộ Xây dựng cũng nêu rõ các tiêu chí cụ thể đối với nhà đầu tư chiến lược như: có năng lực tài chính, lợi nhuận ròng dương trong các năm 2013, 2014, 2015 và chứng minh được nguồn vốn có giá trị tối thiểu bằng giá trị cổ phần đăng ký mua, không có nợ xấu, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật…

Năm 2015, doanh thu của FICO ước đạt 7.200 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch đặt ra; lợi nhuận ước đạt 220 tỷ đồng, bằng 190% so với năm 2014.
Việc bán cổ phần sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trực tiếp sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trường hợp có hơn 3 nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia hoặc tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt thì tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện đã đăng ký theo quy định.

Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai. Nhà đầu tư nộp hồ sơ trước 17h ngày 5/4/2016.

FICO hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và phụ kiện; khai thác khoáng sản; đầu tư kinh doanh bất động sản và hạ tầng; xây lắp công trình và đào tạo nghề. Năm 2015, doanh thu của FICO ước đạt 7.200 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch đặt ra; lợi nhuận ước đạt 220 tỷ đồng, bằng 190% so với năm 2014. Các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, bảo đảm kế hoạch trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Lũy kế trả nợ đầu tư giai đoạn 1 tương đương 1.900 tỷ đồng, đạt 65% tổng số vay đầu tư giai đoạn 1.

Giai đoạn 2016 - 2020, FICO sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính là xi măng, khai thác, chế biến khoáng sản, gạch ngói và 2 lĩnh vực phụ trợ là thương mại và bất động sản; đồng thời tập trung chuyên môn hóa và đầu tư công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm vật liệu có chất lượng và giá trị cao.

Chuyên đề