Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME)

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-03-2022

“Xây dựng gói hỗ trợ Chuyển đổi số cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Ngày phát hành: 30/4/2022.

Ngày hết hạn: 20/5/2022, 17h30 giờ Hà Nội.

Dự án USAID LinkSME đang cần tìm một công ty hoặc tổ chức của Việt Nam đủ năng lực và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để hỗ trợ Dự án và cơ quan đối tác của Dự án xây dựng và thực hiện các gói hỗ trợ Chuyển đổi số cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về Thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP): https://iesc.org/wp-content/uploads/2022/04/Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-%E2%80%93-Development-of-a-Digital-Transformation-Support-Package-for-SMEs.pdf

-----------------------------------------------------------------

USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME)

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-03-2022

“Development of a Digital Transformation (DX) support package for SMEs”

Issue date: April 30, 2022.

Closing date: May 20, 2022, 5:30 p.m. Hanoi time.

USAID LinkSME is seeking a qualified and legally registered Vietnamese company or organization to support the project and its counterpart to develop and implement DX support packages for SMEs.

Please refer to the following link for more details of the RFP:

https://iesc.org/wp-content/uploads/2022/04/Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-%E2%80%93-Development-of-a-Digital-Transformation-Support-Package-for-SMEs.pdf