Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME)

Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFQ) No. LINKSME-RFQ-2021-062

Ngày phát hành: 17/8/2021.

Ngày hết hạn nộp đề xuất: 17 giờ 30 (giờ Hà Nội), ngày 26/8/2021.

Tổ chức International Executive Service Corps (IESC) đang tìm kiếm một công ty của Việt Nam và/hoặc một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ Dự án USAID LinkSME thực hiện một số nghiên cứu định lượng liên quan đến đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Các nghiên cứu này sẽ giúp tăng tính hiệu quả của các hỗ trợ của Dự án USAID LinkSME trong xây dựng chính sách và cải cách hành chính cũng như giúp các DNNVV mở rộng và tìm kiếm các thị trường mới.

Vui lòng truy cập vào đường link sau đây để xem thêm thông tin về RFQ: https://bit.ly/2VYJLKr