Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME).

Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFP) No. LINKSME-RFP-006-2021

Thực hiện rà soát kết quả thống kê quy định kinh doanh (QĐKD) và nghiên cứu, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD theo quy định của Nghị quyết 68 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD giai đoạn 2021 - 2022.

Ngày phát hành: 05/8/2021.

Ngày hết hạn nộp đề xuất: 17 giờ 30 (giờ Hà Nội), ngày 19/8/2021.

IESC đang tìm kiếm một công ty hoặc tổ chức của Việt Nam có đủ năng lực để rà soát và lập báo cáo về số lượng các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính toán chi phí tuân thủ do các bộ ngành thực hiện theo Nghị quyết 68; nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các biện pháp cải cách.

Xin hãy truy cập vào đường link sau đây để xem thêm thông tin về RFP: https://bit.ly/3ioL0LD

-----------------------------------------------------------------

Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFP) No. LINKSME-RFP-007-2021

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử.

Ngày phát hành: 05/8/2021.

Ngày hết hạn nộp đề xuất: 17 giờ 30 (giờ Hà Nội), ngày 19/8/2021.

IESC đang tìm kiếm một công ty tư vấn hoặc tổ chức tư nhân của Việt Nam có đủ năng lực để hợp tác với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSOs) trong việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam tham gia hiệu quả vào các hoạt động thương mại điện tử nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn. Mục tiêu trung hạn mà dự án hướng đến là:

- Các DNVVN có thể tham gia thành công trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế sẵn có;

- Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và mở rộng thị trường, tạo lợi thế và cơ hội để kết nối với các doanh nghiệp đầu chuỗi.

Xin hãy truy cập vào đường link sau đây để xem thêm thông tin về RFP: https://bit.ly/3irmpWg

-----------------------------------------------------------------

Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFP) No. LINKSME-RFP-008-2021

Xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ DNNVV (Vietnam Mentoring Network) trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên của dự án.

Ngày phát hành: 05/8/2021.

Ngày hết hạn nộp đề xuất: 17 giờ 30 (giờ Hà Nội), ngày 19/8/2021.

IESC đang tìm kiếm một công ty tư vấn hoặc tổ chức tư nhân của Việt Nam có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn để hỗ trợ các đối tác của dự án thực hiện các hoạt động để xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ DNNVV trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên của dự án. Dự án USAID LinkSME ước tính rằng triển khai phạm vi công việc này sẽ cần một nhóm tối đa năm chuyên gia tư vấn cá nhân trong nước.

Xin hãy truy cập vào đường link sau đây để xem thêm thông tin về RFP: https://bit.ly/3jn7kEK

-----------------------------------------------------------------

Hồ sơ mời nộp đề xuất (RFQ) No. LINKSME-RFQ-2021-056

Ngày phát hành: 04/8/2021.

Ngày hết hạn nộp đề xuất:10 giờ 00 (giờ Hà Nội), ngày 16/8/2021.

Tổ chức International Executive Service Corps (IESC) đang tìm kiếm các tư vấn cá nhân hỗ trợ xác định và kết nối các doanh nghiệp đầu chuỗi có tiềm năng và quan tâm đến việc tìm kiếm, mở rộng các nhà cung cấp trong một số ngành nghề cụ thể tại Việt Nam. Các đầu mối này sẽ giúp tăng cường các nỗ lực của Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) tại Việt Nam nhằm tạo ra các kết nối thành công giữa doanh nghiệp đầu chuỗi và DNNVV Việt Nam.

Xin hãy truy cập vào đường link sau đây để xem thêm thông tin về RFQ: https://bit.ly/3jn7kEK