Thông báo mời nộp hồ sơ đề xuất LINKSME-RFP-14-2022, LINKSME-RFP-15-2022, LINKSME-RFP-16-2022

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME)

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-16-2022

“Nâng cao năng lực đăng ký khoản vay/ tái cơ cấu nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

và thúc đẩy phục hồi sau COVID 19 thông qua các khóa đào tạo”

Ngày phát hành: 04/11/2022.

Ngày hết hạn: 25/11/2022, 17h30 giờ Hà Nội.

Dự án USAID LinkSME đang cần tìm công ty hoặc tổ chức của Việt Nam có đủ năng lực và đăng ký hợp pháp để hỗ trợ dự án và cơ quan đối tác của dự án thực hiện nâng cao năng lực đăng ký khoản vay/ tái cơ cấu nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thúc đẩy phục hồi sau COVID 19 thông qua các khóa đào tạo.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP): https://iesc.org/wp-content/uploads/2022/11/Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-Enhance-SMEs-Loan-Application-and-Debt-Restructuring-Capacity.pdf

-----------------------------------------------------------------

USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME)

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-15-2022

Enhance SMEs’ loan application/ debt restructuring capacity

and foster post-COVID19 recovery through training courses

Issue date: November 4, 2022.

Closing date:November 25, 2022, 5:30 PM. Hanoi Time.

USAID LinkSME is seeking a qualified and legally registered Vietnamese company or organization to assist the project and its counterpart to enhance SMEs’ loan application/ debt restructuring capacity and foster post-COVID19 recovery through training courses.

Please refer to the following link for more details of the RFP: https://iesc.org/wp-content/uploads/2022/11/Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-Enhance-SMEs-Loan-Application-and-Debt-Restructuring-Capacity.pdf

-----------------------------------------------------------------

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-15-2022

“Hỗ trợ nghiên cứu và khuyến nghị về việc ban hành thủ tục hành chính (APs) liên thông và triển khai sớm ở 10 tỉnh/ bộ; đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa việc thực hiện các thủ tục hành chính (APs) liên quan đến lý lịch tư pháp trong hoạt động kinh doanh”

Ngày phát hành: 25/10/2022.

Ngày hết hạn: 15/11/2022, 17h30 giờ Hà Nội.

Dự án USAID LinkSME đang cần tìm công ty hoặc tổ chức của Việt Nam có đủ năng lực và đăng ký hợp pháp để hỗ trợ dự án và cơ quan đối tác của dự án thực hiện hỗ trợ nghiên cứu và khuyến nghị về việc ban hành thủ tục hành chính (APs) liên thông và triển khai sớm ở 10 tỉnh/ bộ; đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa việc thực hiện các thủ tục hành chính (APs) liên quan đến lý lịch tư pháp trong hoạt động kinh doanh.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP): Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals – Recommend and Implement Administrative Procedures Integration

-----------------------------------------------------------------

USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME)

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-15-2022

Support research and recommendations on issuance of inter-connected APs and the early implementation in 10 provinces/ ministries; assess and propose solutions to simplify the implementation of APs related to criminal records in business operations

Issue date: October 25, 2022.

Closing date:November 15, 2022, 5:30 PM. Hanoi Time.

USAID LinkSME is seeking a qualified and legally registered Vietnamese company or organization to assist the project and its counterpart to support research and recommendations on issuance of inter-connected APs and the early implementation in 10 provinces/ ministries; assess and propose solutions to simplify the implementation of APs related to criminal records in business operations.

Please refer to the following link for more details of the RFP: Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals – Recommend and Implement Administrative Procedures Integration

-----------------------------------------------------------------

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-14-2022

“Hỗ trợ thực hiện cải tiến Cơ chế một cửa (OSS) và Cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính (APs) ở cấp Bộ và địa phương”

Ngày phát hành: 13/10/2022.

Ngày hết hạn: 06/11/2022, 17h30 giờ Hà Nội.

Dự án USAID LinkSME đang cần tìm công ty hoặc tổ chức của Việt Nam có đủ năng lực và đăng ký hợp pháp để hỗ trợ Dự án và Cơ quan đối tác của Dự án thực hiện hỗ trợ cải tiến Cơ chế một cửa (OSS) và Cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính (APs) ở cấp Bộ và địa phương.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về Thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP): https://iesc.org/wp-content/uploads/2022/10/Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-%E2%80%93-Improvement-of-the-One-Stop-Shop-and-Inter-agency-Mechanism.pdf

-----------------------------------------------------------------

USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME)

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-14-2022

“Support the implementation of improvement of the One-Stop-Shop (OSS) and inter-agency OSS mechanism in handling administrative procedures (APs) at ministry and local levels”

Issue date: October 13, 2022.

Closing date:November 6, 2022, 5:30 p.m. Hanoi time.

USAID LinkSME is seeking a qualified and legally registered Vietnamese company or organization to assist the project and its counterpart to support the implementation of improvement of the One-Stop-Shop (OSS) and inter-agency OSS mechanism in handling administrative procedures (APs) at ministry and local levels.

Please refer to the following link for more details of the RFP: https://iesc.org/wp-content/uploads/2022/10/Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-%E2%80%93-Improvement-of-the-One-Stop-Shop-and-Inter-agency-Mechanism.pdf

Chuyên đề

Kết nối đầu tư