Thẩm định quy hoạch tỉnh đầu tiên trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa chủ trì buổi họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là buổi họp thẩm định quy hoạch tỉnh đầu tiên của cả nước trong điều kiện chưa có nhiều kinh nghiệm, với nhiều điểm mới theo quy định của Luật Quy hoạch.
Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chủ trì buổi họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chủ trì buổi họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Việc lập quy hoạch thời kỳ này tiếp cận theo phương pháp mới mà Luật Quy hoạch đã quy định. Tất cả các ngành, lĩnh vực và lãnh thổ phải được tích hợp trong một bản quy hoạch tổng thể có tính đa ngành trên không gian phát triển của toàn tỉnh. Tuy nhiên, để thể hiện tất cả các nội dung tích hợp của các ngành trong đó là rất khó, phải đảm bảo quản lý quy hoạch chặt chẽ, không tùy tiện nhưng không bó cứng, nhất là phải đòi hỏi tính linh hoạt, chặt chẽ cao. Trong khi đó, quy hoạch tỉnh nằm trong hệ thống quy hoạch cả nước, cấp dưới của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng nhưng các quy hoạch này lại chưa được làm, trừ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho phép làm đồng thời các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và quy trình thực hiện theo phương pháp “đúng dần”; đồng thời, khi quy hoạch cấp trên được phê duyệt thì quy hoạch cấp dưới khi có mâu thuẫn, xung đột với quy hoạch cấp trên thì phải điều chỉnh theo quy hoạch cấp trên. Thời kỳ quy hoạch thống nhất với tất cả các địa phương là thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo các quy hoạch thống nhất với nhau.

Đối với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bước đầu, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh có đánh giá cao về sự chủ động làm rất sớm và quyết liệt. Tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các bộ, ngành để nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng nhằm hoàn thiện bản quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định.

Bắc Giang trong giai đoạn 2016 - 2020 đã có bước phát triển rất vượt bậc, tăng trưởng GRDP bình quân cả giai đoạn đạt khoảng 14%, đây là một trong các tỉnh thuộc nhóm đầu cả nước. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra, theo đó nhiều tỉnh tăng trưởng âm nhưng Bắc Giang đạt tăng trưởng 13,6% là rất ấn tượng, nhờ sự chuyển dịch rất mạnh sang phát triển công nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế của Tỉnh theo hướng tạo nhiều việc làm, tạo nhiều ngân sách, chuyển dịch theo hướng cạnh tranh. Hiện nay, Bắc Giang tiếp tục mong muốn đạt mức tăng trưởng cao trong thời gian tới, với nhiều sự đổi mới đầy khát vọng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua.

Thẩm định đầy đủ về trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Hội đồng thẩm định quy hoạch cho biết, quy hoạch của tỉnh Bắc Giang cần lưu ý thêm sự phù hợp của các nội dung quy hoạch với quy định tại Điều 21 và Điều 27 của Luật Quy hoạch; mức độ chi tiết, tích hợp nội dung đề xuất vào quy hoạch Tỉnh; việc phân vùng phát triển của Tỉnh và cân đối phát triển giữa các ngành, lĩnh vực và bố trí không gian phát triển trên địa bàn toàn Tỉnh, đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả và khả thi; phương pháp lập quy hoạch, đặc biệt là phương pháp tích hợp để lập các nội dung của quy hoạch và việc thu thập dữ liệu, phương pháp chồng lớp bản đồ với các mức độ chi tiết khác nhau.

Tỉnh cũng cần xác định vai trò, vị thế của Tỉnh trong vùng; quan điểm và mục tiêu phát triển của Tỉnh; những định hướng phát triển của từng ngành, từng tiểu khu vực trong Tỉnh; nguồn lực và các dự án ưu tiên phát triển để có thể khai thác được hết các tiềm năng lợi thế của Tỉnh, đặc biệt là các điểm mạnh như vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực cần phải xem xét từ nhiều khía cạnh.

Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh mong muốn, cùng với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh sẽ được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tiếp tục thẩm định vào ngày hôm nay (23/3) thì quy hoạch của tỉnh Bắc Giang và Hà Tĩnh sẽ là 2 địa phương đi đầu trong cả nước về việc xây dựng bản quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh sẽ cân nhắc công tác thẩm định với các quy trình, thủ tục và nội dung của 2 bản quy hoạch này sẽ trở thành hình mẫu để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tiếp theo trong cả nước xây dựng quy hoạch tỉnh một cách chất lượng nhất, đảm bảo tiến độ nhanh nhất để đáp ứng yêu cầu triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 hiệu quả.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư