Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Xây dựng số 5 (SC5), năm nay, Công ty đặt kế hoạch đạt 1.675 tỷ đồng giá trị sản xuất - kinh doanh, trong đó 1.515 tỷ đồng giá trị xây lắp, 110 tỷ đồng giá trị kinh doanh nhà và 50 tỷ đồng giá trị kinh doanh khác.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, SC5 đặt mục tiêu đạt 1.470 tỷ đồng doanh thu, với đóng góp từ 3 mảng xây lắp, nhà và các mảng kinh doanh khác, tương ứng là 1.353 tỷ đồng, 95 tỷ đồng và 22 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 47,8 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Năm 2015, SC5 đạt 1.431 tỷ đồng doanh thu thuần, trong đó mảng xây lắp đạt 1.325,4 tỷ đồng (tăng gần 10%), mảng kinh doanh nhà đạt 84,8 tỷ đồng (năm 2014 là 153,7 tỷ đồng); lãi sau thuế đạt 35,77 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức 20% bằng tiền.

Tại ngày 31/12/2015, SC5 có 311,233 tỷ đồng vốn chủ sở hữu trên vốn điều lệ 149,845 tỷ đồng; tổng tài sản hơn 2.254 tỷ đồng. Mặc dù quy mô nợ phải trả tăng lên so với cùng kỳ năm trước, nhưng chủ yếu nằm ở các khoản phải trả người bán ngắn hạn, số dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn của Công ty sụt giảm từ mức hơn 496 tỷ đồng về 352,362 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn giữ nguyên ở mức trên 370 tỷ đồng.

Theo ĐTCK