(BĐT) - Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) vừa trúng Gói thầu SPC-JICA-S1-HV-10W-CĐ-A-1: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị trạm và đường dây đấu nối (đấu thầu lại) thuộc Dự án Tín dụng ngành điện lần 3 vay vốn JICA.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá trúng thầu là 98,8 tỷ đồng, giảm 1,19 tỷ đồng so với giá gói thầu (99,999 tỷ đồng). Gói thầu SPC-JICA-S1-HV-10W-CĐ-A-1 lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi,   phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu này, trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH đã thông báo mời thầu lần 1 vào ngày 6/7/2016 với thời điểm đóng thầu là 09 giờ 00 ngày 02/08/2016. Sau đó, vào ngày 13/10/2016, Bên mời thầu thông báo mời thầu lần 2 với thời điểm đóng thầu là 09 giờ 00 ngày 14/11/2016.

Theo một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của Bên mời thầu, trong cuộc đấu thầu lần 1, Bên mời thầu không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu. Có nhiều lý do phải tổ chức đấu thầu lại, nhưng một phần là do có sự thay đổi phạm vi công việc của Gói thầu.

Dự án có tổng mức đầu tư là 1.096 tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH làm bên mời thầu.

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Tuy nhiên, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án được phê duyệt tại Văn bản số 2041 ngày 9/7/2015, nhưng đến ngày 19/4/2016 (tức là sau gần 9 tháng), thông tin này mới được Bên mời thầu công bố.