(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết, từ ngày 30/3/2018 đến ngày 2/5/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Mở rộng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại một số khu vực nội thị TP. Nha Trang.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 721,32 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT và không có sự tham gia góp vốn của Nhà nước. Địa điểm thực hiện Dự án là TP. Nha Trang, thời gian thực hiện là 37 tháng kể từ ngày khởi công. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Mục tiêu của Dự án là hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải trên phạm vi toàn TP. Nha Trang, khớp nối đồng bộ và tăng cường công tác khai thác hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực trung tâm, phía Nam, phía Bắc; giảm thiểu tối đa lượng nước thải ra sông, hồ hoặc nền đất tự nhiên, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng hình ảnh, du lịch của Nha Trang.