(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đến 30/11/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 317,5 nghìn tỷ đồng (bằng 71,3% kế hoạch Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

So với cùng kỳ năm 2019, số giải ngân này tăng 73,5 nghìn tỷ đồng về giá trị, tăng 9,3% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 62,8% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch 505.461,7 tỷ đồng). Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước giải ngân đạt 294,3 nghìn tỷ đồng (bằng 71,1% kế hoạch Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 62,1% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN).

Riêng đối với chi thường xuyên, dự kiến lũy kế từ đầu năm đến 30/11/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 830.349 tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).