(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020.
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020 sẽ làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, diễn biến mới phát sinh trong nửa đầu năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020 sẽ làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, diễn biến mới phát sinh trong nửa đầu năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2020 và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hai Nghị quyết nói trên, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì của đơn vị mình trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, diễn biến mới phát sinh trong tháng 6 và 6 tháng và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện trong các quý tiếp theo. Trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung: đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020; cập nhật kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực chủ yếu.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP và kết quả thực hiện tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020, dự báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch năm 2020 và phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2020; kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.