(BĐT) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), năm 2015, Bộ đã hoàn thành việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), năm 2015, Bộ đã hoàn thành việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 cho các đơn vị triển khai, thực hiện 216 dự án chuyên môn; đồng thời xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 các nguồn sự nghiệp và nguồn đầu tư phát triển.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, trong năm 2015, công tác quản lý, minh bạch hóa hệ thống quản lý tài chính đã được tăng cường. Đặc biệt, Bộ TN&MT đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài; quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Bộ cũng thực hiện kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ một cách nghiêm túc.

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ TN&MT đã giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho 271 dự án, nhiệm vụ chuyên môn là 10,5 tỷ đồng; giao kế hoạch và dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước là 2,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ TN&MT, tiến độ triển khai nhiệm vụ của một số đơn vị vẫn chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là công tác giải ngân, phê duyệt quyết toán, thẩm định và phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các Vụ chức năng trong công tác điều hành kế hoạch và dự toán còn nhiều bất cập; các quy chế về quản lý công tác tài chính và nhiệm vụ kế hoạch còn chồng lấn, vì vậy trong quá trình chỉ đạo, xử lý công việc đôi lúc còn chưa nhịp nhàng, chậm trễ và gây khó khăn cho các đơn vị.