(BĐT) - Công ty CP Bến xe Miền Tây cho biết sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 258% bằng tiền mặt, tương đương 1 cổ phiếu nhận được 25.800 đồng.

Với 2,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi ra 64,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/7/2020.

Bến Xe Miền Tây cũng là doanh nghiệp thường xuyên trả cổ tức ở mức cao. Năm 2018, Công ty cũng từng chia cổ tức 400% bằng tiền.

Năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu gần 157 tỷ đồng, vượt 1,9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng, vượt gần 3% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 68,5 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2020, Công ty dự kiến tổng doanh thu 130,12 tỷ đồng, giảm 16,92% so với kết quả năm 2019; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt hơn 67 tỷ đồng và 53,63 tỷ đồng, giảm trên dưới 12% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 20%.

.