(BĐT) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và UBND TP. Đà Nẵng vừa ký kết thỏa thuận về các dịch vụ tư vấn giao dịch để xây dựng một bãi chôn lấp rác và công trình xử lý chất thải mới. 

Dự án được triển khai theo hình thức PPP, trong đó khu vực tư nhân sẽ thiết kế, xây dựng, tài trợ, vận hành và bảo trì các công trình chôn lấp và xử lý chất thải.

Các công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu xử lý và chôn lấp chất thải cho Đà Nẵng đến sau năm 2020. ADB sẽ phối hợp với Đà Nẵng để tìm kiếm công nghệ, thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án. Đây được xem là dự án mẫu để xây dựng các tài liệu, hợp đồng có thể sử dụng cho các dự án PPP tiếp theo trong lĩnh vực này.

Đà Nẵng hiện thu gom khoảng 700 - 750 tấn chất thải rắn/ngày. Việc xây dựng bãi chôn lấp và công trình xử lý chất thải mới là nhiệm vụ cấp bách để giúp quản lý rác thải bền vững và thân thiện với môi trường.