Ngày 14/4, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Với đa số đại biểu tán thành, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.