Tháng 10/2023, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ giúp Quốc hội chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6. Dự kiến, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV sẽ được tổ chức vào tháng 10/2023.
Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp 6.
Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp 6.

Đây là một trong những nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2023 của UBTVQH.

Cụ thể, về công tác giám sát, UBTVQH chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, UBTVQH, Kế hoạch số 370/KH-UBTVQH15 ngày 14/11/2022 của UBTVQH triển khai thực hiện Kết luận số 843-KL/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và các kế hoạch đã được ban hành bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

UBTVQH cũng chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội; quyết định Chương trình giám sát năm 2024 của UBTVQH. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, UBTVQH. Giúp Quốc hội chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6.

Tăng cường hoạt động giám sát về các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Phát huy cơ chế tham gia của Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong hoạt động giám sát của Đảng và Nhà nước, trong đó có giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư