#tàu Quang Minh Star
Tàu Quang Minh Star có trọng tải toàn phần là 8821,80 MT

Đấu giá tàu Quang Minh Star

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA sẽ tổ chức đấu giá tàu Quang Minh Star, số IMO XVCL/9563988 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên ủy quyền vào ngày 19/5.