(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (DN), trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty.
Theo Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Ảnh: Lê Tiên

Theo Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, việc góp vốn, mua cổ phần của DN khác hoặc để thành lập DN theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật DN bao gồm các trường hợp sau: cùng góp vốn để thành lập DN mới; cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của DN đã thành lập; cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của DN đã thành lập.

Cũng theo Nghị định, DN có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước theo Khoản 3 Điều 195 Luật DN là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của công ty chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 195 Luật DN khi đề xuất, quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác và cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm quy định.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật DN, công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Còn theo Khoản 3 Điều này, các công ty con có cùng một công ty mẹ là DN có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của DN khác hoặc để thành lập DN mới theo quy định của Luật này.