(BĐT) - Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã chứng khoán: PGI) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Tổng công ty dự kiến phát hành 22,18 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 25%. Nguồn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Số cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 25/3/2022. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2022.

Mới đây, HĐQT Tổng công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 10 - 12% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 250 tỷ đồng, cổ tức 12%.

Năm 2021, PJICO ghi nhận tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 3.037 tỷ đồng, tăng 3,97%; lợi nhuận trước thuế đạt 436,86 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2020.