(BĐT) - Ngày 16/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022, đốc thúc các cơ quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ chậm nhất trong ngày 18/8/2021.
Bộ KH&ĐT tiếp tục có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ KH&ĐT tiếp tục có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Bộ KH&ĐT, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ KH&ĐT đã có các văn bản số 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 và số 5212/BKHĐT-TH ngày 9/8/2021 hướng dẫn, phân công và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ướng đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022. Tuy nhiên, đến ngày 16/8/2021, Bộ KH&ĐT mới nhận được báo cáo của 17/28 bộ, cơ quan trung ương, 6/63 địa phương.

Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 với 23 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời hiện nay Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu các cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu theo định kỳ hàng năm, giữ kỳ và 5 năm. Do đó, đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ dự kiến mục tiêu năm 2022 của các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm quản lý.

Để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 20/8/2021, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện nội dung báo cáo gửi Bộ KH&ĐT.