(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 10/4 tại Hà Nội.

Theo đó, năm 2021, MBS đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020 và lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 34%. Công ty cũng duy trì ROE tối thiểu 15%, nằm trong top 5 thị phần môi giới và top 3 thị phần IB trên thị trường.

Bên cạnh đó, nhằm tạo động lực cho cán bộ nhân viên với mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, MBS trình ĐHCĐ phê duyệt việc thưởng vượt kế hoạch cho cán bộ nhân viên với mức 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kết thúc năm 2020, MBS ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.121,6 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 336,1 tỷ đồng, tăng 16%.

Năm 2020, MBS đặt ra kế hoạch kinh doanh đạt 720 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả trên, Công ty đã vượt 55% chỉ tiêu doanh thu và 68% lợi nhuận trước thuế.