Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý quy hoạch đô thị, cấp giấy phép xây dựng... đối với Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa).

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII vừa có thông báo kết quả kiểm toán tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong (BQL KKT Vân Phong) giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, qua đó chỉ ra BQL KKT Vân Phong có một số sai phạm về quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, việc BQL KKT Vân Phong ban hành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp Suối Dầu được phê duyệt ngày 19/2/2019 để đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân chưa phù hợp với quy hoạch chung, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước. BQL KKT Vân Phong cũng không tổ chức lấy ý kiến cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan chịu ảnh hưởng trực tiếp về đồ án này.

Kiểm toán phát hiện nhiều sai sót về quy hoạch, cấp phép tại BQL Vân Phong ảnh 1

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý quy hoạch đô thị, cấp giấy phép xây dựng... đối với Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa).

Đối với Khu tái định cư Xóm Quán (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa), Kiểm toán chỉ ra rằng công tác thực hiện quy hoạch chưa phù hợp nhu cầu tái định cư, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Về công tác cấp giấy phép xây dựng, kết quả Kiểm toán cho thấy, việc BQL KKT Vân Phong cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Du lịch Năm Sao khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là chưa đúng quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014.

Ngoài ra, BQL KKT Vân Phong cấp giấy phép xây dựng khi chưa xác định được khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là chưa đúng quy định tại khoản I Điều 79 Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015.

BQL KKT Vân Phong cấp giấy phép xây dựng có diện tích cấp phép không tuân thủ diện tích xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không tuân thủ về diện tích xây dựng so với giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng ghi nhận hiện trạng các công trình đã khởi công không phù hợp hiện trạng thực địa.

Cũng theo Kiểm toán, BQL KKT Vân Phong chưa báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm đối với các trường hợp thi công xây dựng sai so với giấy phép xây dựng; khi kiểm tra đã không xác định được hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Du lịch Năm Sao trong việc tổ chức kinh doanh trong khu vực rừng dương không thuộc phạm vi ranh giới dự án và chưa xác định đầy đủ hành vi vi phạm của chủ đầu tư, không phát hiện hành vi tự ý xây dựng 16 căn chòi không phép tại dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh…

Trước những tồn tại nêu trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, chấn chỉnh trong việc cấp phép xây dựng, chấm dứt để xảy ra các sai phạm, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót nêu trên.

Đồng thời, kiểm tra việc sử dụng đất và xử phạt theo quy định đối với chủ đầu tư dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh về việc tự ý cải tạo, sửa chữa và sử dụng đất ngoài phạm vi ranh giới dự án để kinh doanh…

Theo Tiền Phong