(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, tính đến ngày 17/1/2016, toàn ngành GTVT mới chỉ có 52 tổ chức tư vấn thiết kế, 43 tổ chức tư vấn giám sát, 8 tổ chức tư vấn kiểm định có báo cáo đánh giá, tự chấm điểm năng lực của đơn vị gửi về Bộ.
Khẩn trương đánh giá năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT

14 đơn vị Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT làm chủ đầu tư, các ban QLDA được giao quản lý dự án gửi báo cáo đánh giá năng lực các tổ chức tư vấn do mình quản lý về Bộ.

Trước tình hình này, Bộ GTVT đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý hoàn thành việc tự kê khai, đánh giá năng lực của đơn vị theo biểu mẫu đã được hướng dẫn.