Hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.
Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 chia thành 19 nhóm chủ đề chính, trong đó có nội dung tăng tốc phát triển nền kinh tế xanh. Ảnh: Lê Tiên
Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 chia thành 19 nhóm chủ đề chính, trong đó có nội dung tăng tốc phát triển nền kinh tế xanh. Ảnh: Lê Tiên

Ngày 1/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon, đóng góp vào hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu theo 4 mục tiêu chính: giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Để cụ thể hóa mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược tăng trưởng xanh, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan triển khai thực hiện, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 tập trung xác định hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm và nguồn lực huy động tương ứng.

Theo Dự thảo Tờ trình của Bộ KH&ĐT, Kế hoạch chia thành 19 nhóm chủ đề chính, tập trung vào các nội dung theo một số khía cạnh: các điểm kế thừa có sửa đổi, bổ sung so với Kế hoạch hành động 2014 - 2020 và các điểm điều chỉnh, cập nhật theo kết quả COP26 cùng cam kết mới của Việt Nam, đồng thời góp phần phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 thông qua tăng tốc phát triển nền kinh tế xanh…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư