Đồng Nai: Tiết kiệm ấn tượng tại các gói thầu mua sắm tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo công tác đấu thầu của tỉnh Đồng Nai, trong năm 2022, có 4.464 gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu (trong đó 3.702 gói thầu đấu thầu không qua mạng, 762 gói thầu đấu thầu qua mạng). Tổng giá gói thầu là 12.292.896 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 10.338.479 triệu đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thông qua đấu thầu tiết kiệm được 1.954.417 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 15,9% tổng giá gói thầu. Trong đó, số gói thầu đấu thầu không qua mạng tiết kiệm được 1.835.440 triệu đồng, đạt tỷ lệ 25,70%; số gói thầu đấu thầu qua mạng tiết kiệm được 118.977 triệu đồng, tương đương 2,31 %.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ giảm giá cao do các gói thầu mua sắm tập trung của Sở Y tế thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định, việc mua sắm theo nhu cầu thực tế của các đơn vị nên giá trị trúng thầu (4.521.863 triệu đồng) thấp hơn nhiều so với giá gói thầu được duyệt (6.339.198 triệu đồng).

Việc tổ chức mua sắm tập trung (4 đơn vị thực hiện) đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, giảm giá mua và giảm chi phí thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu, khắc phục được tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế và mua sắm xa xỉ, không hiệu quả.

Chuyên đề