(BĐT) - Kể từ ngày 20/1/2017, Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Các lĩnh vực bao gồm: mua bán hàng hóa quốc tế; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón; kinh doanh khí; tiết kiệm năng lượng; kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.

Theo đó, trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, sẽ bãi bỏ một số điều của các thông tư về kinh doanh, xuất khẩu than như: Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 14/2013/TT-BCT quy định về điều kiện kinh doanh than; bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than.

Đối với lĩnh vực phân bón, bãi bỏ Điều 5, Điều 13 và Phụ lục 1 Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ, đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.