Bộ Chính trị quyết định chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cụ thể thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN

Sáng ngày 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 và đề xuất Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Cho ý kiến về Đề án, Bộ Chính trị khẳng định, trí thức Việt Nam là bộ phận nhân lực chất lượng cao, là lực lượng lao động sáng tạo có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; làm cơ sở nâng cao chất lượng liên minh công - nông - trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội... là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bộ Chính trị giao Ban Chỉ đạo Đề án tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và Quyết định Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Cụ thể thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Nội dung kiểm tra của các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là nội dung công tác cán bộ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nội dung kiểm tra của các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 khóa XII và XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

Chuyên đề