(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Ngân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ từ 18/11/2020 đến 31/07/2022.

Bên cạnh đó, Công ty tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Quan giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty, thời gian bổ nhiệm từ 1/1/2021 đến 31/12/2025.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.385 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 412 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,5% và 25,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, BMP đặt kế hoạch doanh thu 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 74% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.