(BĐT) - Số liệu từ Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 86,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm 2016, bằng 87,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.
11 tháng thu NSNN đạt gần 90% dự toán năm 2016

Trong đó, đóng góp lớn nhất vào số thu NSNN là từ thu nội địa, với số thu 11 tháng đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm 2016, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 103% dự toán năm; có 49/63 địa phương thu đảm bảo yêu cầu tiến độ dự toán (đạt trên 92%), trong đó có 28 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cả năm, chủ yếu do tăng thu tiền sử dụng đất.

Thu từ dầu thô 11 tháng ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm 2016, bằng 90,1% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng ước xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.