Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua đã đạt được những bước phát triển tích cực, theo cả chiều rộng và chiều sâu, ngày càng thực chất hơn.