UBND TP. Hà Nội vừa thông qua chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng chưa quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội.
Những nhóm đối tượng nào được nhận hỗ trợ đặc thù tại Hà Nội? ảnh 1