Infographic: Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

(BĐT) - Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 5378/BYT-KHTC hướng dẫn về mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 tính từ ngày 1/7/2021. Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế đủ điều kiện được thanh toán bảo hiểm y tế và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám chữa bệnh thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả.
Infographic: Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 ảnh 1

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Chuyên đề